Vedtægter

§1 Navn

stk. 1 Foreningens navn er: Musicaliber Aalborg.

stk. 2 Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.

stk. 3 Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands.

§2 Formål

• At opsætte og opføre musicals og teaterprojekter på et kunstnerisk højt niveau for og med unge amatører i Aalborg og omegn.

• At profilere foreningen i Aalborg og omegn og derved gøre den attraktiv for alle.

• Forsøge at indsluse unge mennesker i et aktivt teaterliv.

• Udvide det kulturelle udbud i Aalborg. 

§3 Medlemmer

stk. 1 Foreningen henvender sig primært til unge under 25 år.

stk. 2 Som medlemmer kan optages enkeltpersoner.

§4 Kontingent

stk. 1 Medlemskontingentet vedtages af generalforsamlingen efter oplæg fra bestyrelsen

stk. 2 Alle medvirkende i musicals og øvrige projekter skal være medlemmer af Musicaliber Aalborg, dog ikke personer der kun er deltagere i Musicaliber Showkor.

stk. 3 Opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

stk. 4 Kontingentet løber fra dagen efter generalforsamlingen til dagen efter næste generalforsamling. 

§5 Udelukkelse

stk. 1 Har et medlem ikke betalt sit kontingent senest 3 måneder efter forfald, kan bestyrelsen med 8 dages varsel udelukke medlemmet, indtil restancen er betalt.

stk. 2 Et medlem kan udelukkes, hvis dette ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse.

stk. 3 Med undtagelse af stk. 1 kan et medlem kun udelukkes på en generalforsamling 

§6 Foreningens ledelse

stk. 1 Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

stk. 2 Bestyrelsen udarbejder en plan for anvendelse af de midler foreningen besidder.

stk. 3 Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, 4 bestyrelsesmedlemmer er i lige år. Valgperioden for alle øvrige hverv er 1 år. Udover bestyrelsesvalg skal generalforsamlingen også vælge 3 suppleanter til bestyrelsen.

stk. 4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal er tilstede.

stk. 5 Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg.

stk. 6 Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer udenfor bestyrelsen og ansætte lønnet medhjælp, såfremt dette skønnes nødvendigt.

stk. 7 Bestyrelsen har bemyndigelse til at gældsætte foreningen.

stk. 8 Foreningens administrative arbejde varetages primært af formand, næstformand og kasserer. Administration kan dog uddelegeres til øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Formanden foranlediger bestyrelsesmøder, indkalder til generalforsamlinger og aflægger beretninger om foreningens virke. Formanden organiserer endvidere samarbejdet med eventuelle udvalg og formidler foreningens kontakter udadtil.

stk. 9 For foreningens aktiviteter hæfter kun foreningens formue.

§7 Regnskab

stk. 1 Regnskabsåret er 1. maj – 30. april. 

§8 Revision

stk. 1 Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.

stk. 2 Der kan vælges en revisorsuppleant.

§9 Generalforsamlingen

stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal.

stk. 3 Generalforsamlingen bekendtgøres ved en skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer med mindst 3 ugers varsel.

stk.3a Som stemmeberettiget og valgbar skal man have betalt kontingent for den gældende periode.

stk. 4 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

stk. 5 Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemningen foregå skriftligt, hvis mindst to af de fremmødte ønsker dette.

stk. 6 I tilfælde af kampvalg til bestyrelsen skal dette foregå skriftligt.

stk. 7 Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal og lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødte medlemmers antal.

stk. 8 Stemmer kan ikke afgives ved fuldmagt. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

stk. 9 Dagsordenen på den ordinære generalforsamling indeholder som minimum følgende punkter: 

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Formandsberetning

4. Kassereren fremlægger årsregnskab.

5. Indkomne forslag

6. Valg

7. Eventuelt

§10 Ekstraordinær generalforsamling

stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling Skal afholdes når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne sender skriftlig begrundet anmodning til formanden herom. I sådanne tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

stk. 2 Fristen for indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§11 Vedtægter

stk. 1 Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.

stk. 2 Forslag til vedtægtsændringer skal sendes skriftligt til formanden, 2 uger før generalforsamlingen afholdes. Der kan ikke foretages ændringer i vedtægterne, uden dette punkt er på dagsordenen, medmindre alle afgivne stemmer er for ændringsforslaget.

stk. 3 Ændringer i vedtægterne træder i kraft med umiddelbar virkning.

§12 Opløsning

stk. 1 Bestemmelse om opløsning af Musicaliber Aalborg, kan kun tages på, i dette øjemed, særlig generalforsamling.

stk. 2 Musicaliber Aalborg kan kun opløses, hvis der på to på hinanden efterfølgende generalforsamlinger er ¾ flertal for opløsning.

stk. 3 Musicaliber Aalborgs midler skal ved løsning gå til lignende børne- og ungdomsarbejde i Aalborg.

§13 Tegningsregler

stk. 1 Foreningen tegnes af formanden, næstformand og kassereren.

Dette er vedtægterne, som de blev vedtaget på generalforsamlingen den 16.1.1997. På generalforsamlingen: Den 8.11.1997 er §6 stk. 3 og §8 stk. 2 ændret. Den 18.03.2000 er §1 stk.3, 4 stk. 3, §7 og §9 stk. 2 ændret. Den 27.09.02 er §4 er stk. 1,2 og 4 ændret, stk. 3 bortfaldt, §6 stk. 7 tilføjet, §9 stk. 9, §11, stk. 2 ændret. Den 27.09.03 tilføjelse af §4 stk. 4. Den 25.09.04 §2 tilføjelse under første pind, §4 stk. 2, ændret, §9 stk. 3a tilføjet. Den 19.08.05 ændring af §4 stk. 1. Den 03.10.10 ændring af §3 stk. 1. samt tilføjelse § 6 stk. 8 og 9. Den 13.05.11 ændring af §7 samt §9 stk. 2. Den 18.05.14 ændring af §4 stk. 4 samt §6 stk. 1. Den 08.05.15 ændring af §1 stk. 3, §6 stk. 1,3 og 4, §9 stk. 4,7 og 8, §9 stk. 7 og 8, §10 stk. 1, §11 stk. 2 og §13 stk. 1. 

 

Musicaliber Aalborg | CVR: 20401338 | Istedgade 32, st. tv., 9000 Aalborg - Danmark | formandmusicaliber@gmail.com